Organisatie

De Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam is ontstaan op 1 januari 2009 en kent een statutair bestuur (Stichting ROCvA). In het bestuursreglement is vastgelegd hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Centrale directie VOvA

De directie van het VOvA bestaat uit:

  • directielid/voorzitter: Mevr. C.E.M. Neuhaus
  • directielid: Dhr. R.F.J.M. van de Wal
Gemeenschappelijk Management team (GMT) VOvA

Elke VOvA-school heeft één schooldirecteur en één of meer teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de eigen school. De schooldirecteuren vormen samen het gemeenschappelijk management team. Minimaal één keer per maand overleggen de centrale directie en het GMT met elkaar.

Raad van Advies

Het VOvA kent een Raad van Advies. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de scholen van het VOvA.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is ingericht op basis van de Wet Medezeggenschap voor het Onderwijs. Zie de pagina Medezeggenschap voor meer informatie.