Bestuursdocumenten

Onze scholengroep volgt de afspraken die zijn gemaakt over goed onderwijsbestuur. Deze afspraken staan in de code goed bestuur voor voortgezet onderwijs.

Reglementen/statuten*

Hieronder een overzicht van alle verplichte bestuursdocumenten die voor onze scholengroep gelden.

Naast de verplicht gepubliceerde documenten, zijn de volgende documenten tevens beschikbaar en op te vragen bij de centrale directie:

Het VOvA is tevens gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Deze meldcode is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. Binnen elke VOvA-school is een protocol rond deze meldcode waarin is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

* Omdat wij als stichting onder het bestuur van het ROC van Amsterdam vallen zijn sommige documenten op koepelniveau tot stand gekomen. Daar waar studenten geschreven staat, worden ook leerlingen bedoeld.

Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij bij het VOvA en de scholen belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Op de pagina Medezeggenschap wordt uitgelegd hoe de inspraak binnen onze scholengroep georganiseerd wordt.

Privacy

Het VOvA verwerkt van leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Wij hechten eraan de verplichtingen vanuit de (aangescherpte) privacywetgeving op een juiste en transparante wijze uit te voeren. Net als altijd gaan wij ook nu en in de toekomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met deze persoonsgegevens. Op de pagina Privacy wordt uitgelegd hoe wij hier mee omgaan.

Verantwoording

Over ons beleid en de besteding van financiële middelen leggen wij verantwoording af in ons jaarverslag. Wij hebben ervoor gekozen ons jaarverslag alleen nog maar digitaal aan te bieden.

Archief jaarverslagen

Jaarverslag VOvA 2020 Jaarverslag VOvA 2020 in een notendop
Jaarverslag VOvA 2019 Jaarverslag VOvA 2019 in een notendop
Jaarverslag VOvA 2018 Jaarverslag VOvA 2018 in een notendop
Bestuursverslag VOvA 2017 Jaarrekening VOvA 2017
Bestuursverslag VOvA 2016 Jaarrekening VOvA 2016
Jaarverslag VOvA 2015 Jaarverslag VOvA 2014
Jaarverslag VOvA 2013 Jaarverslag VOvA 2012