Coronavirus

Sabine Udo - Van klaverenalgemeen

Update 22 april 2020 – verlenging maatregelen voor het voortgezet onderwijs t/m 31 mei

In de persconferentie van 21 april jl. heeft premier Rutte laten weten dat de scholen voor voortgezet onderwijs mogelijk na 1 juni weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school. In de komende periode bereiden onze scholen zich voor op het geven van onderwijs, waarbij anderhalve meter afstand aangehouden wordt.
Voorlopig betekent het kabinetsbesluit voor onze scholen nog het volgende:

GEEN LESSEN OP SCHOOLLOCATIE T/M 31 MEI
Door het verlengen van de genomen maatregelen worden er de komende weken fysiek nog geen lessen gegeven op de schoollocaties van het VOvA.

ONLINE ONDERWIJS
Het onderwijs op afstand, zoals dat nu al enige tijd gegeven wordt, blijven we t/m 31 mei verzorgen voor alle scholen van het VOvA via online kanalen. De manier waarop afstandsonderwijs wordt gegeven verschilt per school vanwege de verschillende onderwijssoorten.

VOORBEREIDEN OP 1 JUNI
Onze scholen bereiden zich voor op het mogelijk weer open gaan na 1 juni. Er wordt nu nagedacht hoe het onderwijs georganiseerd kan worden als iedereen anderhalve meter afstand moet houden.
Voor 20 mei beslist het kabinet of scholen voor het voortgezet onderwijs open mogen vanaf 1 juni. Zodra daarover meer bekend is, informeert jouw school je over hoe de lessen er vanaf dan uitzien.

GEBOUWEN BEPERKT OPEN + OPVANG
De schoolgebouwen van het VOvA zijn beperkt open voor activiteiten van medewerkers die niet thuis, maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Tevens zorgt het VOvA voor opvang van leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in vitale beroepen werken en van leerlingen die zorgbehoevend zijn. Neem contact op met jouw school, als je om deze redenen opvang nodig hebt. Ook voor andere vragen kun je natuurlijk bij school terecht. Tijdens schooltijden zijn onze scholen telefonisch bereikbaar, daarbuiten via een noodnummer dat je op onze websites vindt.
LET OP: Vanwege de meivakantie zijn de scholen gesloten van donderdag 23 april tot en met woensdag 6 mei aanstaande.

 

Update 1 april 2020 – verlenging maatregelen voor het onderwijs t/m meivakantie

In de persconferentie van 31 maart jl. heeft premier Rutte aangekondigd dat de corona-maatregelen worden verlengd tot en met 28 april en voor de scholen tot en met de meivakantie.

Geen lessen op de schoollocaties t/m de meivakantie
Door het verlengen van de genomen maatregelen worden er de komende weken fysiek nog geen lessen gegeven op de schoollocaties van het VOvA.

Online onderwijs
Het onderwijs op afstand verzorgen we tot de meivakantie voor alle scholen van het VOvA via online kanalen. Daarmee worden alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op het succesvol afronden van dit schooljaar en op de schoolexamens. De manier waarop afstandsonderwijs wordt gegeven verschilt per school vanwege de verschillende onderwijssoorten.

Examens 
Zoals eerder aangekondigd is, gaat het centraal examen dit schooljaar niet door. Alle scholen hebben nu tot begin juli de tijd om de schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Tot en met maandag 6 april worden er bij de scholen van het VOvA geen fysieke schoolexamens afgenomen, eventueel wel online examens. Vanaf dinsdag 7 april kunnen er fysieke schoolexamens worden afgenomen waarbij de RIVM-richtlijnen worden gehanteerd. Je ontvangt specifieke informatie van jouw school over de planning en manier waarop het schoolexamen wordt ingevuld. We zijn nog in afwachting van de landelijke richtlijnen zoals de slaag-/zakregeling. Dit geldt ook voor voor-examenklassen en andere klassen (overgangsnormen). Als hierover meer bekend is, zal de school je informeren. We verwachten dat dat volgende week zal zijn.

Gebouwen beperkt open + opvang
De schoolgebouwen van het VOvA zijn beperkt open voor activiteiten van medewerkers die niet thuis, maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Tevens zorgt het VOvA voor opvang van leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in ‘vitale beroepen’ werken en van leerlingen die zorgbehoevend zijn. Neem contact op met jouw school, als je om deze redenen in de komende weken opvang nodig hebt. Ook voor andere vragen kun je natuurlijk bij school terecht. Tijdens schooltijden zijn onze scholen telefonisch bereikbaar, daarbuiten via een noodnummer dat je op onze websites vindt.

  • medewerkers zijn nader geïnformeerd via e-mail.
  • leerlingen en ouders/verzorgers zijn geïnformeerd via hun school.
Update 24 maart 2020 – Geen centraal eindexamen

Het kabinet heeft op dinsdag 24 maart besloten dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. De eindexamenleerlingen hebben in deze periode al met veel onzekerheid te kampen gehad, waardoor een optimale voorbereiding op het centraal examen niet meer aan de orde is.

Eindexamenleerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een volwaardig diploma behalen. De schoolexamens gaan dus wél door. Het kabinetsbesluit om het centraal examen dit jaar te schrappen, geeft de scholen de tijd om tot begin juli de schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Tot en met 6 april worden er bij de scholen van het VOvA geen fysieke schoolexamens afgenomen, eventueel wel online examens. De komende periode wordt gebruikt om leerlingen op afstand voor te bereiden en de resterende schoolexamens (inclusief inhaaltoetsen en herexamens) te organiseren. Over de planning van de schoolexamens en hoe deze plaatsvinden (op afstand of fysiek), word je door jouw school op de hoogte gehouden.

Als schoolexamens fysiek plaatsvinden nemen we daarbij altijd de richtlijnen van de RIVM in acht.

Landelijk wordt er de komende tijd gewerkt aan de invulling van de diplomabeslissing, een zak- en slaagregeling en de mogelijkheid van herkansing. Hierover is uiterlijk 6 april meer bekend.

Geen lessen op schoollocaties t/m 6 april 2020
Zoals eerder al gecommuniceerd is, worden er geen lessen gegeven op de schoollocaties van het VOvA t/m maandag 6 april. Uiterlijk maandag 6 april neemt het kabinet een besluit over het verdere vervolg van het onderwijs.

Online onderwijs
Het onderwijs op afstand laten we voor alle scholen van het VOvA doorgaan via online kanalen, zodat alle leerlingen, zowel de reguliere leerlingen als de eindexamenleerlingen, zo goed mogelijk worden voorbereid op het succesvol afronden van dit schooljaar en de schoolexamens.

Update 18 maart 2020 – Hervatten school- en praktijkexamens eindexamenleerlingen

Dinsdag 17 maart jl. heeft Minister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens en praktijkexamens op de middelbare scholen hervat en afgerond mogen worden.

Daarvoor gelden enkele regels:

  • Alle deelnemende leerlingen moeten klachtenvrij zijn;
  • Alle docenten die bij het afnemen van de examens aanwezig zijn, moeten klachtenvrij zijn;
  • De scholen zorgen er voor dat het veilig is, volgens de richtlijnen van het RIVM.

Het besluit om de school- en praktijkexamens te hervatten en af te ronden is genomen om de eindexamenleerlingen de kans te geven om het voortgezet onderwijs dit schooljaar met een diploma af te ronden.

Zieke leerlingen of scholieren die positief zijn getest op het coronavirus en in quarantaine of isolatie zitten, mogen uiteraard niet naar school komen.

Uiterlijk op 6 april wordt door de Rijksoverheid bepaald of de centrale examens, die in principe 7 mei starten, kunnen doorgaan.

Onze scholen bekijken op dit moment hoe en wanneer we de school- en praktijkexamens voor de eindexamenleerlingen door kunnen laten gaan. De leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen hierover uiterlijk begin volgende week meer informatie van school.

Update 16 maart 2020

De snelle verspreiding van het coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor de scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. De afgelopen dagen is gebleken dat goed onderwijs bieden in deze snel veranderende omstandigheden een moeilijke opgave is. Daarin weegt het welzijn van onze leerlingen en medewerkers zwaar. In een extra overleg tussen de ministers van onderwijs en de po-, vo- en mbo-raden is afgelopen vrijdag besloten de scholen meer ruimte te geven om zelf noodzakelijke maatregelen te nemen. Dat heeft de Raad van Bestuur ertoe gebracht om de komende week de school open te stellen, maar geen lessen te geven. Dit geldt in elk geval t/m 6 april.

Geen les op de VOvA-scholen t/m 6 april
Van maandag 16 maart t/m maandag 6 april worden er geen lessen op de scholen gegeven.

Examinering
De scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam doen er alles aan om te zorgen dat deze uitval van lessen zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van de leerlingen. Daarbij leggen we de focus op examinering. Tot nader order vindt echter geen examinering plaats. Het is belangrijk dat leerlingen en de school hier voortdurend goed contact over hebben.

Online onderwijs
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand dus. Komende week wordt per school beoordeeld wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op afstand aan te bieden. Daarover volgt uiterlijk vrijdag 20 maart nadere informatie van de school.

Gebouwen wel open
De scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam blijven open voor activiteiten die niet thuis maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden.

  • medewerkers zijn nader geïnformeerd via de mail.
  • leerlingen en ouders/verzorgers zijn geïnformeerd via Magister en/of via de schooldirecteuren van hun school.
Update maandag 2 maart 2020

Nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken, houdt het VOvA de situatie nauwlettend in de gaten. Op dit moment is preventie het belangrijkste advies dat we kunnen geven. We komen veel in contact met elkaar en anderen. Samen kunnen we de risico’s verkleinen en bijdragen aan het voorkomen van het virus.

  • Was je handen regelmatig en droog ze goed af
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was meteen je handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes​​ en gooi deze na gebruik weg

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en het onderwijs op de site van de Rijksoverheid: Veel gestelde vragen over coronavirus en onderwijs.